Một sinh vật được gọi là đơn bội khi?

Một sinh vật được gọi là đơn bội khi?

A. Mỗi tế bào của nó có một nhiễm sắc thể 

B. Mỗi tế bào của nó có một bộ nhiễm sắc thể

C. Mỗi tế bào của nó có hai nhiễm sắc thể 

D. Mỗi tế bào của nó có một nửa nhiễm sắc thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng