Một số loại cây như me, trinh nữ có lá thường cụp và rũ xuống vào lúc hoàng hôn, bình minh lại xòe ra và vươn lên cao như cũ. Đây là kiểu vận động?

Một số loại cây như me, trinh nữ có lá thường cụp và rũ xuống vào lúc hoàng hôn, bình minh lại xòe ra và vươn lên cao như cũ. Đây là kiểu vận động?

A. Hướng sáng

B. Hướng tiếp xúc

C. Cảm ứng theo nhịp ngày đêm

D. Hướng trọng lực

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng