Một số loại vitamin không tan trong lipid sẽ được vận chuyển qua màng theo hình thức?

Một số loại vitamin không tan trong lipid sẽ được vận chuyển qua màng theo hình thức?

A. Vận chuyển thụ động 

B. Vận chuyển chủ động 

C. Khuếch tán có trợ lực 

D. Khuếch tán đơn thuần

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng