Một số tế bào gan có thể tiêu hóa được vi khuẩn nhờ vào:

Một số tế bào gan có thể tiêu hóa được vi khuẩn nhờ vào:

A. Sự ẩm bào

B. Sự thực bào

C. Sự xuất bào

D. Sự nhập bào qua trung gian thụ thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng