Một sóng âm có bước sóng f = 1000 Hz được truyền qua một màn chắn có chiều rộng B = 0,5 m. Xác định kích thước bóng âm L$_{b}$ sau màn chắn, biết tốc độ truyền âm qua màn C = 1500 m/s:

Một sóng âm có bước sóng f = 1000 Hz được truyền qua một màn chắn có chiều rộng B = 0,5 m. Xác định kích thước bóng âm L$_{b}$ sau màn chắn, biết tốc độ truyền âm qua màn C = 1500 m/s:

A. 0,042 m 

B. 0,42 m

C. 4,2 m 

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng