Một sóng âm có chu kỳ dao động T = 0,002 s. Xác định tần số f của sóng âm:

Một sóng âm có chu kỳ dao động T = 0,002 s. Xác định tần số f của sóng âm:

A. 0,002 Hz 

B. 2 Hz 

C. 500 Hz

D. 5000 Hz

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng