Một tế bào có 32 NST giảm phân, trong một nhân kì cuối I có bao nhiêu NST?

Một tế bào có 32 NST giảm phân, trong một nhân kì cuối I có bao nhiêu NST?

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng