Một tế bào có bộ NST 2n = 14, đang thực hiện giảm phân ở kỳ cuối I. Số NST trong mỗi tế bào con?

Một tế bào có bộ NST 2n = 14, đang thực hiện giảm phân ở kỳ cuối I. Số NST trong mỗi tế bào con?

A. 7 NST đơn 

B. 7 NST kép 

C. 14 NST đơn 

D. 14 NST kép

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng