Một tế bào có nhân, ty thể và lục lạp. Đây là tế bào gì?

Một tế bào có nhân, ty thể và lục lạp. Đây là tế bào gì?

A. Tế bào sơ hạch

B. Tế bào động vật 

C. Tế bào thực vật 

D. Tế bào cơ người

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng