Một tế bào có ti thể, ribosome và ADN thì tế bào đó không thể là?

Một tế bào có ti thể, ribosome và ADN thì tế bào đó không thể là?

A. Tế bào lá bắp 

B. Tế bào châu chấu 

C. Tế bào vi khuẩn 

D. Tế bào nấm men

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng