Một tế bào lá lúa có 24 NST, số NST trong một tế bào rễ lúa là:

Một tế bào lá lúa có 24 NST, số NST trong một tế bào rễ lúa là:

A. 11

B. 12

C. 24

D. 48

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng