Một tế bào thực vật được cấy trong ống nghiệm chứa các Nucleotit đánh dấu phóng xạ. Nucleotit phóng xạ trong tế bào tập trung ở đâu:

Một tế bào thực vật được cấy trong ống nghiệm chứa các Nucleotit đánh dấu phóng xạ. Nucleotit phóng xạ trong tế bào tập trung ở đâu:

A. Lưới nội chất hạt

B. PeroXixom

C. Lưới nội chất trơn

D. Không bào trung tâm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng