Một trong các chức năng của nhân tế bào là:

Một trong các chức năng của nhân tế bào là:

A. Chứa đựng thông tin di truyền

B. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào

D. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng