Một trong những chức năng của đường glucôzơ là:

Một trong những chức năng của đường glucôzơ là:

A. Nguồn năng lượng dự trữ ngắn hạn của tế bào

B. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể

C. Là thành phần của phân tử ADN

D. Tham gia cấu tạo thành tế bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng