Một trong những đặc điểm điển hình của quần thể ngẫu phối là luôn duy trì được:

Một trong những đặc điểm điển hình của quần thể ngẫu phối là luôn duy trì được:

A. sự đa hình về kiểu gen và kiểu hình

B. tần số các alen qua nhiều thế hệ

C. TPKG của QT qua nhiều thế hệ

D. tỉ lệ kiểu hình qua nhiều thế hệ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng