Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh

Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH thay đổi bao nhiêu %

B. Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

C. Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ thay đổi bao nhiêu %

D. Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay đổi bao nhiêu %

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng