Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào:

Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào:

A. Môi trường sống

B. Kiểu gen

C. Tương tác của kiểu gen và môi trường

D. Tác nhân gây đột biến

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng