Mức ồn môi trường làm việc tăng lên 5dB thì thời gian làm việc trong môi trường đó phải:

Mức ồn môi trường làm việc tăng lên 5dB thì thời gian làm việc trong môi trường đó phải:

A. Tăng 2 lần

B. Giảm 2 lần

C. Tăng 5 lần

D. Giảm 5 lần

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng