Mức phản ứng của một tính trạng:

Mức phản ứng của một tính trạng:

A. do kiểu gen quy định

B. do môi trường quy định

C. không chịu ảnh hưởng của kiểu gen

D. không chịu ảnh hưởng của môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng