Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi là gì?

Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi là gì?

A. Tăng danh tiếng nhãn hiệu

B. Tạo thiện cảm

C. Thay đổi nhận thức của khách hàng

D. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng