Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1đo được là 12V và điện áp trên Q2đo được là 0,2V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì?

Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1đo được là 12V và điện áp trên Q2đo được là 0,2V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì?

A. Transistor Q1hở mạch

B. Transistor Q2hở mạch

C. Nguồn dòng bị hỏng

D. Mạch làm việc bình thường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng