Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1và Q2 đo được là 6V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

Mức tín hiệu vào ở mạch hình 5.22JC, được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1và Q2 đo được là 6V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

A. Transistor Q1hở mạch

B. Transistor Q2hở mạch

C. transistor Q2hở mạch

D. Mạch làm việc bình thường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng