Muốn thuốc vào sâu tận cùng của phế nang, kích thước tiểu phân khí dung phải đạt? 

Muốn thuốc vào sâu tận cùng của phế nang, kích thước tiểu phân khí dung phải đạt? 

A. Lớn hơn 10 µm (mcm)

B. Lớn hơn 15 µm (mcm)

C. Từ 5 – 10 µm (mcm)

D. Từ 1 – 5 µm (mcm)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng