Nước đóng vai trò tham gia cấu trúc mô là:

Nước đóng vai trò tham gia cấu trúc mô là:

A. nước liên kết chiếm tỉ lệ 5%

B. nước tự do chiếm tỉ lệ 95%

C. nước liên kết chiếm tỉ lệ 95%

D. nước tự do chiếm tỉ lệ 5%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng