Nước tinh khiết có tiềm năng thẩm thấu?

Nước tinh khiết có tiềm năng thẩm thấu?

A. Bằng không 

B. Nhỏ hơn không

C. Lớn hơn không 

D. Hằng số

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng