Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động là:

Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động là:

A. Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh.

B. Xác định các yếu tố có hại về sức khỏe. 

C. Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. 

D. Cả a, b, c đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng