Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm thương hiệu (Brand liability)?

Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm thương hiệu (Brand liability)?

A. Sự không hài lòng của khách hàng

B. Mất khách hàng

C. Sự bất cập của sản phẩm/dịch vụ so với nhu cầu khách hàng

D. Sự tẩy chay hoặc kiện tụng của khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng