Năng lượng hoạt hóa phụ thuộc vào trạng thái của?

Năng lượng hoạt hóa phụ thuộc vào trạng thái của?

A. Các liên kết trong phân tử. 

B. Các nguồn năng lượng nội tại.

C. Các yếu tố tác động vào nó.

D. Cả B và C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng