Nếu các gen lặn đều là gen đột biến thì kiểu gen nào sau đây được gọi là thê đột biến?

Nếu các gen lặn đều là gen đột biến thì kiểu gen nào sau đây được gọi là thê đột biến?

A. AaBbCcDd

B. AAbbCCDD

C. AaBBCcDd

D. AaBbCCDD

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng