Nếu tụ đầu ra (C2) ở hình 3.41, hở mạch, thì mức điện áp tín hiệu trên collector của transistor là bao nhiêu ?

Nếu tụ đầu ra (C2) ở hình 3.41, hở mạch, thì mức điện áp tín hiệu trên collector của transistor là bao nhiêu ?

A. 50mVpp

B. 0,2Vpp

C. 7,5Vpp

D. 15Vpp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng