Nếu độ nhớt của dung dịch gelatin cao quá:

Nếu độ nhớt của dung dịch gelatin cao quá:

A. Vỏ nang mỏng 

B. Vỏ nang dầy và cứng

C. Vỏ nang dẽo dai 

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng