Nếu f(x) là hàm chẵn thì: 

Nếu f(x) là hàm chẵn thì: 

A. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = 2\int\limits_0^a {f(x)dx} } \)

B. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = -\int\limits_0^a {f(x)dx} } \)

C. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = \int\limits_0^a {f(x)dx} } \)

D. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = 2\int\limits_{ – a/2}^{a/2} {f(x)dx} } \)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng