Nếu f(x) là hàm lẻ thì:

Nếu f(x) là hàm lẻ thì:

A. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = – } \int\limits_0^a {f(x)dx} \)

B. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = 2} \int\limits_0^a {f(x)dx} \)

C. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = } \int\limits_0^a {f(x)dx} \)

D. \(\int\limits_{ – a}^a {f(x)dx = } 0\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng