Nếu gọi Φ$_{o}$ là từ thông dưới mỗi cực từ, W là số vòng dây một pha, kdq là hệ số dây quấn thì suất điện động cảm ứng trong mỗi pha dây quấn của máy phát điện 3 pha có giá trị:

Nếu gọi Φ$_{o}$ là từ thông dưới mỗi cực từ, W là số vòng dây một pha, kdq là hệ số dây quấn thì suất điện động cảm ứng trong mỗi pha dây quấn của máy phát điện 3 pha có giá trị:

A. E =  4,44 f W kdq Φo

B. E =  4,44 W kdq Φo

C. E =  44,4 f W kdq Φo

D. E =  4,44 f W Φo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng