Nếu so sánh với đường cấu tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN:

Nếu so sánh với đường cấu tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN:

A. Ít hơn một nguyên tử cacbon

B. Nhiều hơn một nguyên tử cacbon

C. Nhiều hơn một nguyên tử ôxi

D. Ít hơn một nguyên tử ôxi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng