Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:

Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:

A. 0,2

B. 0,8

C. 0,25

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng