Nếu vào giai đoạn G1 của chu kỳ tế bào, trong tế bào có  12 NST thì số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của tế bào đó là 

Nếu vào giai đoạn G1 của chu kỳ tế bào, trong tế bào có  12 NST thì số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của tế bào đó là 

bao nhiêu?

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng