Người đầu tiên đưa ra một học thuyết tiến hóa khá hoàn chỉnh, đặc biệt nói đến vai trò của ngoại cảnh là?

Người đầu tiên đưa ra một học thuyết tiến hóa khá hoàn chỉnh, đặc biệt nói đến vai trò của ngoại cảnh là?

A. Lamac.

B. Dacuyn. 

C. Menden

D. Morgan

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng