Người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ các thông tin gì cho người lao động làm việc với hóa chất:

Người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ các thông tin gì cho người lao động làm việc với hóa chất:

A. Cần chỉ dẫn, đào tạo, huấn luyện

B. Cung cấp phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với công việc cho người lao động

C. Thực hiện quy trình an toàn trong thiết kế, lắp đặt, chạy thử

D. a, b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng