Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao nhiêu lần trong 01 năm?

Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao nhiêu lần trong 01 năm?

A. Ít nhất một lần

B. Tất cả người lao động đều được khám sức khỏe một lần

C. Người lao động tự lo cho sức khoẻ của mình

D. Cả a, b, c đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng