Nghiên cứu di truyền học người có những khó khăn do:

Nghiên cứu di truyền học người có những khó khăn do:

A. Khả năng sinh sản của loài người chậm và ít con

B. Bộ nhiễm sắc thể số lượng nhiều, kích thước nhỏ 

C. Các lí do xã hội

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng