Nghiên cứu thị trường được bắt đầu từ:

Nghiên cứu thị trường được bắt đầu từ:

A. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

B. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

C. Xác định nguồn thông tin

D. Thu thập thông tin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng