Nghiệp vụ kế toán nào làm giảm cả thu nhập báo cáo lẫn thuế phải trả của công ty?

Nghiệp vụ kế toán nào làm giảm cả thu nhập báo cáo lẫn thuế phải trả của công ty?

A. Dòng tiền hoạt động thuần

B. Giá trị sổ sách

C. Khấu hao

D. Giá trị thanh lý

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng