Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:

Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:

A. Người cấp phiếu

B. Người cho phép

C. Người lãnh đạo công việc

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng