Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:

Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:

A. Người giám sát an toàn điện

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng