Người làm công tác vận tải hóa chất sử dụng trang thiết bị bảo vệ khi:

Người làm công tác vận tải hóa chất sử dụng trang thiết bị bảo vệ khi:

A. Mọi lúc, mọi nơi

B. Bất kỳ công việc nào có thể tạo ra nguy hiểm cho người lao động

C. Chỉ khi xếp hàng

D. Chỉ khi dỡ hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng