Nguồn gốc phát sinh ra khí SO$_{2}$:

Nguồn gốc phát sinh ra khí SO$_{2}$:

A. Quá trình đốt nhiên liệu

B. Cháy rừng do sét đánh

C. Hoạt động của núi lửa

D. Một đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng