Nguồn năng lượng trực tiếp của tế bào là:

Nguồn năng lượng trực tiếp của tế bào là:

A. Glucose

B. Galactose

C. Ribose

D. Fructose

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng