Nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cho quá trình vận chuyển chất chủ động trong cơ thể sống:

Nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cho quá trình vận chuyển chất chủ động trong cơ thể sống:

A. AMP

B. ATP

C. ADP

D. Tất cả các chất được đưa ra.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng