Nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ công tác chọn giống là các đột biến:

Nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ công tác chọn giống là các đột biến:

A. nhân tạo vì có tần số cao

B. tự nhiên vì có tần số cao

C. tự nhiên vì có tần số thấp

D. nhân tạo vì có tần số thấp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng